Biolchim

RAJT-CÉL GYŐZELEM! Startertrágyázás jelentősége a szántóföldi növénytermesztésben!

A növény kezdeti intenzív fejlődéséhez és gyö-kérnövekedéshez nélkülözhetetlenek bizonyos tápelemek. A tápelemeknek nevezzük azokat az elemeket, melyek a növény növekedéséhez és za-vartalan fejlődéséhez szükségesek és funkcióju-kat más elem nem tudja helyettesíteni.

A tápelemek jellemzői:

– A tápelem hiánya esetén a növény fejlődésében za-var lép fel, azonban pótlásával a hiánytünetek meg-előzhetőek vagy megszüntethetőek. A tápelem hatá-sa az élettani folyamatokban kimutatható. Az egyik tápelem, másikkal nem helyettesíthető, Esetünkben ezek a nélkülözhetetlen tápelemek a N, P és a Zn. A Nitrogén nélkülözhetetlen a gyors kezdeti fejlődéshez és a vegetatív tömeg növekedéséhez. A Foszfor serkenti a korai gyökérfejlődést a növekedést és az ellenállóképességet. Továbbá a foszfor bizto-sítja az energiát a mag csírázásához és javítja a fiatal növény vízháztartását. A Cink: Auxin termelés révén serkenti a növekedést és segíti a növényt a megfe-lelő gyökérzet kialakításában. A foszfor antagonis-taként gátolja a felvételét a talajból. (Magyarország talajainak nagy része cinkhiányos) Ezen tápanyagok hasznosulását, főleg a növény korai fejlődésének idő-szakában megannyi tényező befolyásolja (pl: talaj tá-panyag tartalma, talajhőmérséklet, tápanyag felvehe-tősége). A termelők és kutatók már régen észrevették, hogy csak az az állomány tudja a terméspotenciálját maximálisan kihasználni, amelynek robbanásszerű a kezdeti fejlődése és a vetéstől számított legrövidebb időn belül képes kikelni a földből. Ezen problémát felismerve a startertrágyákat már évtizedek óta hasz-nálják a szántóföldi növénytermesztésben. Egyre töb-bet a hallani a ”Felgyorsult ez a mai világ” szállóigét. 

Azonban nem csak a világ gyorsult fel az utóbbi évti-zedekben, hanem a mezőgazdaság és azon belül is szántóföldi növénytermesztés üteme is. Az egyre hek-tikusabb időjárási anomáliákkal küzdő gazdálkodók-nak, egyre rövidebb ideig biztosítja a természet azt az optimális időablakot, amelyben ideálisak a körül-mények a vetésre. Emellett egyre több gondot okoz a növényvédelemben a vírusvektorok felszaporodás az utóbbi években, aminek az egyik leghatékonyabb ellenszere a gyors, robbanásszerű kezdeti fejlődés, amivel kinő a növény a vírusvektorok „foga” alól, ami-re a szélsőséges időjárás mellett segítség nélkül egy-re kevesebb esély van. Cégünk starterkínálata ezekre a problémákra 2 különböző megoldást is kínál, mik-rogranulált starter, illetve folyékony startertrágya for-májában.

Magnistart NP Zn: Ezt a terméket cégünk olyan gazdáknak ajánlja, akik a szilárd mikrogranulált star-tereket részesítik előnyben. A termék 11% Nitrogént, 46% Foszfort, 1,6 % Cinket, illetve 4,5% Ként tar-talmaz. Kimondottan hűvösebb időjárásban mutat szemmellátható különbséget a kontrollhoz képest a kezdeti fejlődésben, amikor a hideg talajból a nö-vény nem tudja felvenni a P-t ami nélkülözhetetlen a kezdeti fejlődéshez és a korai gyökérképződéshez, valamint a megkésett vetések lemaradásának csök-kentéséhez. A gyökérképződés serkentésére a Zn is nélkülözhetetlen, főleg, ha magas a talaj P tartalma akkor az antagonista hatást vált ki a Zn felvételében, amiből alapból is a magyar talajok döntő többsége hi-ányt szenved. Az olcsó darált MAP alapú starterekkel szemben valódi mikrogranulátum, minimális porzás-sal és ezzel együtt járó dugulásmentes, egyenletes kijuttatással. Dózisa: 10-20 kg/ha a talaj tápanyag el-látottságától és a növény igényétől függően.

Tartamkísérletek alapján időjárás, fajta, talaj, tech-nológia függvényében minimum 200 kg/ha-tól ma-ximum 1500 kg/ha többlet érhető el a mikroganulált starterek használatával, az aktuális terményárakkal könnyen kiszámolható a termék biztos jövedelmező-sége már 200 kg/ha többlettermésnél is. Mai kukorica árakkal számolva ez 25 000-180 000 Ft/ha többletbe-vételt jelent hektáronként.

Phostart Zn: Ennél a terméknél cégünk a folyékony technológiát használó termelőknek szeretne segítsé-get nyújtani, kiemelten a cinkhiányos területeket mű-velő, illetve cink igényes kultúrákat termelő gazdál-kodóknak. A termék 3% Nitrogént, 30% Foszfort, 7% Cinket!! tartalmaz. A termék előnyei, hogy a tápanya-gok oldott formában kerülnek a növényhez, amit je-lentősen gyorsabban és biztosabban tudnak haszno-sítani,mint a szilárd starterek esetében. Kimondottan nagy az előnye száraz viszonyok között és hideg ta-lajokon a szilárd formulációval szemben. Kimagasló 7% Zn tartalma az auxin-termelés révén erőteljesen serkenti a növények növekedését! Kísérleteink alap-ján 5-15%-os terméstöbblet érhető el hektáronként a termék használatával! A Phostart Zn a foszfort orto-foszfát!!! formában tartalmazza. Miért jobb ez, mint a többi foszfor forma? A növények a leggyorsabban és leghatékonyabban az ortofoszfát molekulát tudják hasznosítani, a polifoszfát molekulák ortofoszfátra bomlásához növényi enzimek szükségesek, melyek meleg talajhőmérsékleten és megfelelő talajnedves-ség mellett dolgoznak hatékonyan. A polifoszfátok ortofoszfátra bomlása megfelelő körülmények között is 1-2 hét. 

Összegezve: Ha olcsó polifoszfáttal próbáljuk az or-tofoszort helyettesíteni, akkor pont a kezelés lénye-ge, a starterhatás vész el, ideális körülmények közt is. Kedvezőtlen feltételek mellett a polifoszfát alapú termékek hasznosulása és pozitív hatása a kezdeti fej-lődésre még inkább megkérdőjelezhető. 

Dózisa: Startertrágyaként: 10-20 l/ha. A termé-ket ajánljuk sorközműveléssel egybekötött tápanyag utánpótlásnál is kombinációs partnerként használni 10 l/ha dózisban.

Lombtrágyaként 2-2,5 l/ha dózissal a tápanyag pót-lás mellett a termék segít beállítani a tankkeverék pH-ját, ezáltal javítja a növényvédőszerek hatékonyságát.

Czikó Dénes
Key Account Manager
06-30/384-4285
cziko.denes@biolchim.hu